THỐNG KÊ
  Tổng số bản đồ chuyên đề: 629
  Số người đang online: 2
  Tổng số lượt truy cập: 95,507
GIỚI THIỆU
_________________________________
Hệ thống WebGIS tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng nhằm mục đích công khai hóa dữ liệu tại cơ sở dữ liệu trung tâm của hệ thống cơ sở dữ liệu GIS toàn tỉnh. Hệ thống bao gồm 2 khối chức năng chính:
Khối chức năng khai thác thông tin: Là toàn bộ các chức năng cho phép người dùng khai thác thông tin trực tiếp từ các bản đồ chuyên đề, cho phép người dùng tra cứu các bản đồ chuyên đề, cây danh mục chuyên đề, danh mục dữ liệu,...
Khối chức năng quản trị dịch vụ: Là toàn bộ chức năng quản lý của hệ thống. Tại đây, người dùng có thể quản lý các dịch vụ bản đồ, quản lý các máy chủ, quản lý nhật ký hệ thống, quản lý và phân quyền người dùng, cấu hình các tham số cho hệ thống,... Mục đích chính của khối chức năng này là cung cấp các dịch vụ bản đồ cho khối chức năng khai thác thông tin.
TÌM KIẾM
_____________________________
TỪ KHÓA  
DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ DỮ LIỆU DANH MỤC
 • Danh mục bản đồ
  • Bản đồ nền
  • Bản đồ khu công nghiệp
  • Bản đồ hệ thống thủy lợi
  • Bản đồ hệ thống giao thông
  • Bản đồ hạ tầng kỹ thuật
  • Bản đồ hạ tầng dân cư
  • Bản đồ hành chính
  • Bản đồ du lịch
Tên Mô tả
Bản đồ nền Bản đồ nền
Bản đồ khu công nghiệp Bản đồ khu công nghiệp
Bản đồ hệ thống thủy lợi Bản đồ hệ thống thủy lợi
Bản đồ hệ thống giao thông Bản đồ hệ thống giao thông
Bản đồ hạ tầng kỹ thuật  
12
BẢN ĐỒ MỚI NHẤT
___________________________________________________________________________